Hlavní stránka » Články » Lektorská činnost » Kurz přežití pro ředitele škol …aneb jak uspět v první linii

Kurz přežití pro ředitele škol …aneb jak uspět v první linii

Školy a jejich ředitelé se téměř denně dostávají do stále náročnějších situací a neustále se měnících podmínek. Turbulentní doba přináší neustálé vnější společenské změny, úpravy legislativy, rostoucí požadavky rodičů, zvyšující se nároky na výuku. To vše jsou faktory, které mění a zvyšují nároky na školy a jejich učitele. To vše potom následně vytváří řadu problémů a konfliktních situací uvnitř i vně školy. Otázkou je, zda je možné se na nové situace a problémy připravit a efektivně je zvládnout. Ano, je to uskutečnitelné, ale protože se mění podmínky, budou se přímo úměrně měnit i strategie, metody a způsoby jejich optimálního zvládnutí a řešení.

Náš seminář řeší nejčastější a nejpalčivější problémy, do kterých se školy v současnosti dostávají. Na semináři rozebíráme konkrétní případy a kazuistiky z praxe.

  Na každou oblast problémů máme případovou studii a tu analyzujeme a následně ukážeme, jak ji řešit a případně problémům předcházet

 

Obsahové bloky

 1. Mezilidské vztahy na pracovišti a konfliktní situace
 • Tvorba a udržení pozitivního růstového klimatu a vzájemné podpory. Společná spolupráce mezi učiteli a současně i s vedením školy.
 • Možné konflikty mezi lidmi v týmu, nejčastějším příčiny vzniku problémů v mezilidských vztazích.
 • Účinné formy prevence, užitečné zásady a pravidla ve vzájemné komunikaci a interakci.

 

 1. Systémové a strategické řízení
  • Systémové řízení jako účinný prostředek skutečně efektivního řízení školy vč. takových aspektů jako je sladěnost a provázanost systému.
  • Spolupráce a koordinace lidí a úkolů, správné zásady delegování a přenášení zodpovědnosti.
  • Popis optimalizace kontrolního a evaluačního systému ve škole.
  • Doplněno příklady z praxe a ukázkami vyzkoušených a účinných řešení.

 

 1. Krizový management
  • Krize jako prostředek poznání a evaluace systému.
  • Předcházení problémům a krizím – indikátory včasného varování a účinná prevence.
  • Řešení problémů a krizí – efektivní metody, delegování, kauzalita problémů.
  • Kazuistiky a příklady vhodných forem řešení z praxe.

 

 1. Komunikace s rodiči a vyhraněné situace ve škole
 • Komunikace a spolupráce s rodinou a školou v optimální podobě patří k nejúčinnějším nástrojům rozvoje školy.
 • Tato část se zabývá vyzkoušenými a osvědčenými formami spolupráce a komunikace mezi rodinou a školou. Ukazuje a popisuje současně pravidla a principy, které do tohoto procesu vstupují a je nutné je ctít a mít zahrnuty.
 • Typologie rodičů – identifikace skupin a diferencované úspěšné přístupy a formy komunikace.
 • Vyjednávání v krizi a příprava na náročné pohovory.

Komu je kurz určen?

Ředitelům škol začínajícím, ale i s dlouhodobou praxí, kteří se dostávají do výše popsaných situací a problémů a chtějí situaci efektivně a účinně řešit.

Zástupcům ředitelů nebo členům rozšířeného vedení (výchovným poradcům, preventistům, ICT koordinátorům apod.), kteří se nějakým způsobem podílí na vedení procesů ve škole nebo pomáhají při řešení konfliktů, problémů a složitých situací v každodenním životě školy.

Zřizovatelům škol nebo vedoucím odborů školství apod., na které ať už přímo nebo nepřímo dopadají důsledky výše uvedených oblastí, problémů a z toho plynoucích stížností, peticí a dalších nepříjemností.

Co produkt dělá?

V každé oblasti popíšeme a ukážeme na konkrétních příkladech problém, situace a důsledky z toho vyplývající. Současně popíšeme zákonitosti a důvody, proč, jak, případně kdy k určité situaci anebo jevu dochází. Následně poradíme, co se situací dělat – ukážeme optimální nebo osvědčené řešení vyzkoušené v praxi. Cílem semináře je nejen naučit daný problém vyřešit, ale hlavně pomoci pochopit širší souvislosti a okolnosti, které zavdaly příčinu vzniku a díky tomu vždy najít optimální řešení. Pokud je to možné, ukážeme, jak situaci předcházet a vyloučit, aby se situace opakovala. Tam, kde prevence dost dobře nejde, tak znát řešení a umět ho včas a správně aplikovat. Tím opět dosáhneme optimálního vyřešení problému.

 

Upozornění !!!

Dovolujeme si upozornit, že seminář celkově svým zaměřením i rozsahem vybočuje z běžných a standardních zvyklostí podobných školení. Cílem je nejen vás naučit, jak přežít v první linii, ale hlavně jak vítězit s co nejmenším počtem ztrát. A ukážeme to hned v několika aspektech.

Komplexnost – široký záběr témat a okruhů, kterých se dotýká, ale tím zajišťuje, že se skutečně budeme zabývat vším, co je v současnosti zdrojem největších a také nejbolestivějších obtíží. A protože mnohé problémy spolu přímo i nepřímo souvisí, bude náš vstup komplexní.

Originalita – jdeme mimo obvyklá řešení a standardní rady. Opravu výjimečná doba nebo situace si žádá odlišná řešení, a tak jdeme mimo zaběhané zvyklosti a obvyklosti v současné školní praxi.

Praktičnost – veškeré rady a řešení vždy cílí ne analýzu, pochopení a optimální řešení daného problému. Jasné příklady z praxe, pro školství vhodné a využitelné řešení.

Iniciativnost – seminář vám pomůže převzít iniciativu a tím i kontrolu nejen nad danou situací či konkrétním problémem, ale i nad ostatními procesy ve škole.

Strategické myšlení – pomůžeme s analýzou situace a následným komparativním porovnáním všech možností a vlivů, abyste mohli najít skutečně nejvhodnější řešení.

 

Rozsah + další údaje, cena, termíny…

Jde o velmi rozsáhlý a doslova nabitý seminář.

Termíny nejbližších seminářů:

9. + 10.června 2022

Hnanice u Znojma, Hotel Vinice-Hnanice (dvoudenní) spojený s relaxačním wellness programem a zážitkovou gastronomií.

Cena semináře je 5800,-Kč

.

Vaši objednávku zašlete na adresu hubatka@hubatkaconsulting.cz

Do objednávky uveďte následující údaje:

 1. Název a fakturační údaje školy
 2. Jména osob