Hlavní stránka » Nabízíme » Lektorská činnost » Kurz přežití pro ředitele škol …aneb jak uspět v první linii

Kurz přežití pro ředitele škol …aneb jak uspět v první linii

Školy a jejich ředitelé se téměř denně dostávají do situací a podmínek, které zde nikdy nebyly. Turbulentní doba přináší neustálé vnější společenské změny, změny legislativy, rostoucí požadavky rodičů, zvyšující se nároky na výuk. To vše jsou faktory, které mění a zvyšují nároky na školy a jejich učitele. To vše potom následně vytváří řadu problémů a konfliktních situací uvnitř i vně školy. Otázkou je –  lze se na nové situace problémy vůbec připravit a lze je efektivně zvládnout? Ano, je to možné, ale tak jak se mění podmínky, budou se přímo úměrně měnit strategie, metody a způsoby jejich optimálního zvládnutí a řešení.

Náš seminář vybral nejčastější a nejpalčivější problémy do kterých se školy v současnosti dostávají a tím jim vytváří opravdu závažné situace. Současně v našem semináři každou oblast problémů analyzujeme a následně ukážeme jak ji řešit a jak ji případně předcházet. 

Obsahová témata

 1. Mezilidské vztahy na pracovišti a konfliktní situace

1.1    Lidské zdroje jako hybatel změn ve škole

1.2    Kvalita vztahů a růstové klima v kolektivu – jak je aktivně tvořit

1.3    Nejčastější zdroje problémů v učitelských kolektivech a jak jim předcházet

1.4    Konflikty vyvolané lidmi a nedůslednost jako zdroj problému a práce s nimi

1.5    Návyky a rituály a jejich vliv a praktické využití

 

První část se věnuje oblasti lidských zdrojů, především tvorbě a udržení růstového klimatu vzájemné podpory a spolupráce mezi učiteli a učiteli a vedením školy. Rovněž je začleněno téma věnované konfliktům mezi lidmi v týmu, nejčastějším příčinám vzniku problémů v mezilidských vztazích a hlavně účinným formám prevence

 

 1. Systémové a strategické řízení

2.1    Systemika v řízení školy – tři klíčové podsystémy a jejich řízení

2.2    Vliv strategie a koncepce v rozvoji školy

2.3    Systémové řízení – popis, tvorba, aplikace.

2.4    Kontrola a kontrolní systémy ve škole – správné delegování úkolů i zodpovědnosti

2.5    Kazuistiky a příklady vhodných forem řešení z praxe

Systémové řízení jako účinný prostředek skutečně účinného řízení školy vč. takových aspektů jako je sladěnost a provázanost systému, spolupráce a koordinace lidí a úkolů, správné zásady delegování a přenášení zodpovědnosti. Nechybí i popis optimalizace kontrolního a evaluačního systému ve škole. Doplněno příklady z praxe a ukázkami vyzkoušených a účinných řešení.

 

 1. Krizový management

3.1    Krize jako prostředek poznání a evaluace systému

3.2    Předcházení problémům a krizí – indikátory včasného varování a účinná prevence

3.3    Řešení problémů a krizí – efektivní metody, delegování, kauzalita problémů

3.4    Kazuistiky a příklady vhodných forem řešení z praxe

Prevence a předcházení krizím je část věnovaná účinné formě řízení školy formou předem definovaných krizových indikátorů, pomocí kterých se sleduje možný výskyt problémů a jejich odhalení v samotném prvopočátku, dřív než přerostou do větších rozměrů nebo zasáhnou další oblasti a systémy školy. Správné nastavení takovýchto indikátorů stejně jako vyhodnocení signálů a následné navržení optimálního řešení patří do výbavy moderních lídrů a manažerů. I zde nebudou chybět příklady as řešení z praxe včetně návrhu nejčastějších indikátorů vyskytujících se v praxi.

 1. Komunikace s rodiči a vyhraněné situace ve škole

4.1    Kvalitní komunikace a spolupráce rodina- škola jako nutná podmínka růstu školy

4.2    Formy komunikace s rodiči a jejich nasazení v každodenním procesu

4.3    Podmínky, pravidla a zákonitosti správné a užitečné komunikace mezi učiteli a rodiči

4.4    Kazuistiky a příklady vhodných forem řešení z praxe

 

Komunikace a spolupráce s rodinou a školou v optimální podobě patří k nejúčinnějším nástrojům rozvoje školy. Tato část se zabývá vyzkoušenými a osvědčenými formami spolupráce a komunikace mezi rodinou a školou a současně ukazuje a popisuje pravidla a principy, které do tohoto procesu vstupují a je nutné je ctít a mít zahrnuty. Nechybí ani role a možnosti učitelů v systému komunikace R- Š a i zde ukážeme konkrétní podoby, příklady a ukázky ze škol, kde se podařilo optimalizovat tuto oblast a následně na ní profitovat.

Komu je kurz určen

Ředitelé škol začínající, ale i s dlouhodobou praxí, kteří se dostávají do výše popsaných situací a problémů a chtějí situaci efektivně a účinně řešit.

Zástupci ředitelů nebo členové rozšířeného vedení (výchovní poradci, preventisté, ICT koordinátoři apod.), kteří se nějakým způsobem podílí na vedení procesů ve škole nebo pomáhají při řešení konfliktů, problémů a složitých situací v každodenním životě školy.

Zřizovatelé škol nebo vedoucí odborů školství apod., na které ať už přímo nebo nepřímo dopadají důsledky výše uvedených oblastí a problémů a z toho plynoucích stížností, peticí a dalších nepříjemností.

Co produkt dělá

V každé oblasti popíšeme a ukážeme na konkrétních příkladech problém, situace a důsledky z toho vyplývající. Současně popíšeme zákonitosti a důvody, proč, jak, případně kdy k určité situaci anebo jevu dochází. Následně poradíme co s tím dělat – ukážeme optimální nebo osvědčené řešení vyzkoušené v praxi. Cílem semináře je nejen naučit daný problém vyřešit, ale hlavně pomoci pochopit širší souvislosti a okolnosti, které zavdaly příčinu vzniku a díky tomu vždy najít optimální řešení. Cílem je i naučit pokud možno předcházet tomu, aby se situace opakovala. A tam, kde prevence dost dobře nejde, tak znát řešení a umět ho včas a správně nasadit a tím opět situace a problémy optimálně řešit.

 

Upozornění !!!

Dovolujeme si upozornit, že seminář celkově svým zaměřením i rozsahem vybočuje z běžných a standardních zvyklostí podobných školení. Cílem je nejen vás naučit jak přežít v první linii, ale hlavně jak vítězit s co nejmenším počtem ztrát. A ukážeme to hned v několika aspektech.

Komplexnost – široký záběr témat a okruhů, kterých se dotýká, ale tím zajišťuje, že se skutečně budeme zabývat vším, co je v současnosti zdrojem největších a také nejbolestivějších obtíží. A protože mnohé problémy spolu přímo i nepřímo souvisí, bude náš vstup komplexní.

Originalita – jdeme mimo obvyklá řešení a standardní rady. Opravu výjimečná doba nebo situace si žádá odlišná řešení, a tak jdeme mimo zaběhané zvyklosti a obvyklosti v současné školní praxi.

Praktičnost – veškeré rady a řešení vždy cílí ne analýzu, pochopení a optimální řešení daného problému. Jasné příklady z praxe, pro školství vhodné a využitelné řešení.

Iniciativnost – seminář vám pomůže převzít iniciativu a tím i kontrolu nejen nad danou situací či konkrétním problémem, ale i nad ostatními procesy ve škole.

Strategické myšlení – pomůžeme s analýzou situace a následným komparativním porovnáním všech možností a vlivů abyste mohli najít skutečně nejvhodnější řešení.

 

Rozsah + další údaje, cena, termíny…

Jde o velmi rozsáhlý a doslova nabytý seminář. Minimální rozsah je intenzivních 8 hodin.

Lepší je varianta dvoudenní – 2x 6hodin.

Termíny nejbližších seminářů:

 

 

12. a 13. prosince 2018 Znojmo (dvoudenní) spojený s relaxačním wellnes programem a zážitkovou gastronomií.

Místo: Vinice – Hnanice –  www.vinice-hnanice.cz

Cena jednodenního semináře je 2900,-Kč

Cena dvoudenního semináře je 5200,-Kč

U skupin a kolektivů lze dohodnout individuální ceny.

Vaši objednávku zašlete na adresu hubatka@hubatkaconsulting.cz

Do objednávky uveďte následující údaje:

 1. Název a fakturační údaje školy
 2. Jména osob

Popis dvoudenního semináře:

 • Dvoudenní školení a semináře pro ředitele škol zaměřené na osobností i profesní rozvoj školského managementu
 • Luxusní ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu Vinice Hnanice
 • Využití wellness centra
 • Jídlo a občerstvení po celou dobu pobytu
 • Večerní řízená degustace vín a prohlídka vinařství
 • Vycházka do Národní parku Podyjí – vinice Šobes nebo blízkou pamětihodnost Svaté kameny – Heiliger Stein
 • Po skončení semináře možnost navštívit blízký nákupní park Freeport Hatě www.freeport.cz
 • Výměna zkušeností a osobní konzultace pro účastníky

Místo konání: Luxusní wellness hotel Vinice Hnanice www.vinice-hnanice.cz