Hlavní stránka » Nabízíme » Consulting » Pentagram úspěšné školy

Pentagram úspěšné školy

Anotace

Pentagram úspěšné školy je naší vlajkovou lodí. Naše originální a jedinečné know-how. Jeho princip vychází z analýzy pěti klíčových oblastí propojených do sebe, navzájem se ovlivňujících a také ze sebe vycházejících. Jedna oblast podmiňuje a ovlivňuje druhou a současně spolu tvoří celek.  Důležité je nejen posílení, ale i sladění všech pěti oblastí. Jen tak lze dosáhnout optimálního výsledku – úspěšné školy. Tento program jsme už úspěšně aplikovali na mnoha jednotlivých školách v Čechách, ale i na celé skupině škol.

Nabízíme komplexní a hloubkovou analýzu celého systému školy. Včetně poziční analýzy a rozkrytí jednotlivých oblastí. Pomůžeme nalézt slabé stránky a současně nabídneme návod na jejich odstranění nebo alespoň kompenzaci. Nechybí i nalezení silných stránek a konkrétní návody, jak je více a lépe využít.

Celý produkt se skládá z šesti realizačních fází, pomocí kterých dosáhneme slibovaných výsledků.

pentagram_uspech_skoly

Umíme všechny procesy ve škole i celý váš systém školy podrobit skutečně důkladné analýze a doslova vše rozebrat do posledního šroubečku, abychom zmapovali všechny aspekty, všechny faktory a odhalili skutečnou příčinu věcí. Tím můžeme velmi efektivně zacílit následná řešení. Umíme díky originálním metodám zmapovat i skryté souvislosti a vazby. Vidíme i to, co běžným postupům uniká. V praxi se často ukazuje, že zdánlivé maličkosti v konečném výsledku způsobují dalekosáhlé, vleklé anebo opakující se problémy.

Některé konkrétní problémy se kterými jsme se setkali a nejčastější formy řešení

 • Nízká míra spolupráce, důvěry a ochoty v učitelském sboru – odhalíme příčiny a spouštěče vzájemné nedůvěry. Pomůžeme nastavit pravidla a hodnoty pro spolupráci i mechanismy na jejich kontrolu a sledování. Pomůžeme vytvářet klima postavené na vzájemné důvěře a spolupráci.
 • Nesladěné systémy ve škole – pravá ruka neví, co dělá levá, některé kroky jsou nedotažené, jiné si dokonce odporují. Organizační mechanismy mají nedotažené části, a to zase způsobuje nedorozumění, konflikty a neuvěřitelné komplikace i zdržení. Vše trvá dlouho, je to s chybami, současně to je pro všechny únavné a vysilující. Pomůžeme odhalit slabá místa a jejich příčiny, nastavit změny a současně sladit jednotlivé kroky včetně nastavení vzájemné zodpovědnosti.
 • Zhoršené vztahy mezi školou a rodinou – zdánlivě nekončící proud stížností, konfliktů, ba dokonce někdy peticí na adresu školy a její práce. Pomůžeme odhalit, popsat a sladit vzájemná očekávání, identifikovat problémy a nastavit podmínky spolupráce a řešení problémů. Pomůžeme vytvořit pravidla, na kterých bude možné stavět novou důvěru a spolupráci. Pomůžeme vytvořit a uvést do praxe funkční komunikační kanály a nástroje pro vzájemnou pomoc a spolupráci.
 • Nízké nebo zhoršující se studijní výsledky žáků, zhoršené vztahy ve třídách a ve škole mezi dětmi. Pomůžeme zmapovat a popsat jednotlivé třídy a jejich problémy. Pomůžeme najít hlavní příčiny a společně s třídními učiteli nastavit jednotný a pro každou třídu specifický systém rozvoje, jak zlepšit vztahy ve třídě a následně i studijní výsledky žáků. Nebude chybět i vytvoření komunikačních kanálů s rodinami a metody zapojení a podpory rodin. V neposlední řadě to budou nastaveny i monitorovací indikátory a systémy pro včasné a užitečné preventivní kroky.
 • Zastaralá, nefungující nebo špatně nastavená koncepce a strategie školy – důsledky bývají různé. Od klesajícího počtu žáků a jeho odlivu na jiné školy, až klesající význam a dobré hodnocení školy, považování ji za špatnou, zastaralou anebo nekvalitní. Ať už jsou tyto „nálepky“ pravdivé nebo ne, je zde zřejmá mezera v marketingu a koncepci školy. Pomůžeme zmapovat vnější i vnější podmínky, zhodnotíme celkovou koncepci školy a její vhodnost pro dané podmínky. Součástí je i pomoc při nastavení nové koncepce, která se opírá o silné stránky školy a současně eliminuje nebo kompenzuje slabé stránky školy. Pomůžeme nastavit realizační kroky a cíle, zapojení celého sboru školy, a je-li to možné, i získání vnější podpory.
 • Zastavený růst- máte pocit, že jste narazili na strop a škola se přestala rozvíjet, dochází ke stagnaci? Pomůžeme najít skutečnou příčinu i cestu ven.

V čem se odlišuje

 • Zaměření na skutečné spouštěče problémů. Jakkoliv jsou skryté nebo zamlžené.
 • Hloubková analýza doslova „loupe“ informace slupku po slupce až k meritu věci. Odhalujeme, co běžným metodám zůstává skryto.
 • Metody, které používáme, se snaží maximálně zabránit zkreslení a tzv. klientským obranám. Zkrátka umíme změřit skutečnost, ne přání, ne nálepky nebo podsunutá fakta.
 • Názorná a přehledná interpretace naměřených hodnot a výsledků umožňuje nejen dobrou orientaci v problému, ale současně je vhodná pro další práci s nimi.
 • Naměřené výsledky prezentujeme strukturovaně pro maximální přehlednost. Dáváme důraz na správnou a jasnou interpretaci. Cílem je hlavně užitečnost a snaha rozkrýt fakta a výsledky v celé šíři a v souvislostech.
 • Umíme jít v mnoha oblastech skutečně do hloubky a odhalit tak latentní faktory, které byť nejsou vidět, přesto mohou mít na svědomí různé následné problémy.
 • Máme bohatou praxi a znalost podmínek na školách, vycházíme ze zkušeností vlastních i našich klientů.
 • Celkový vysoce etický přístup, maximální diskrétnost jsou nejen samozřejmostí, ale je na ně dáván skutečně vysoký důraz. Uvědomujeme si, že jen vzájemná důvěra a důvěryhodnost mohou vést k úspěšnému cíli.
 • Navržená řešení nejsou rady typu „jak by to mělo vypadat“, ale jak to konkrétně udělat a jaké přesné kroky a opatření je nutné udělat. Současně pomůžeme s jejich zavedením.

Komu je určen

 • Ředitelům škol, kteří chtějí opravdu zodpovědně a hlavně účelně zmapovat svoji školu a cíleně posunout k vyšší úspěšnosti.
 • Zřizovatelům škol, kteří chtějí ve spolupráci s vedením škol zlepšit kvalitu svých škol

Co obsahuje/ ukázka

 1. Analýza Status Quo
 • Zakázka školy, výběr oblastí, zacílení na konkrétní sledované oblasti nebo jevy
 • Výběr vhodných metod a forem pro analýzu
 • Sběr dat a sledování vybraných aspektů a jejich vyhodnocení
 1. Prezentace naměřených výsledků
 • Sumarizace a export naměřených výsledků
 • Tvorba prezentací, grafů, tabulek s výsledky
 • Začlenění pro názornost do checklistů a do systému Pentagram úspěšné školy
 1. Interpretace získaných výsledků
 • Interpretace výsledků vč. prezentace kauzality
 • Korekce s vedením školy – přihlédnutí ke specifickým podmínkám a možnostem
 • Seznámení s výsledky a závěry i učitele, členy týmů…+ diskuze nad těmito výsledky
 1. Návrh řešení
 • Společné nastavení hlavních cílů a strategií řešení
 • Společné nastavení konkrétních opatření a realizačních kroků
 • Nastavení konkrétní odpovědnosti, systému sledování a průběžného vyhodnocování
 1. Realizace

Realizace v praxi vč. průběžného sledování výsledků

 1. Kontrola a korekce
 • Kontrolní měření vybraných aspektů (zopakování některých metod z počátku)
 • Vyhodnocení výsledků, interpretace a porovnání
 • Nastavení korekce a opatření pro další pokračování a udržitelnost

Rozsah/ další údaje jako cena

Rozsah záleží na míře a hloubce analýzy a rozsahu zakázky. Zda jde jen o určitou oblast nebo skutečně komplexní podrobnou analýzu. Dalším faktorem je velikost školy, množství průběžných schůzek, konzultací a skutečnost, zda bude součástí realizace cílený mentoring. V podstatě lze upravit rozsah, zaměření a tím i cenu na míru a možnosti zadavatele. Je proto nutná osobní konzultace předem.

V současnosti se nejvíce využívají dva modely:

Malý – dvoudenní – zaměřený jen na určitou oblast, jednotlivý problém, nebo jde o screening školy pro kontrolu nebo ubezpečení, že je vše v pořádku. Jde o jakési zmapování a evaluaci, popis Status Quo. Součásti je analýza a interpretace vč. doporučení pro vedení školy.

Cena je 10 000,-Kč za celý balíček.

 Velký – vícedenní – komplexní a podrobný, kromě samotné analýzy obsahuje i interpretaci a semináře pro učitele nebo užší výběr učitelského týmu a doporučení dalších kroků a konkrétní rady pro management školy a včetně aktivní pomoci v dané věci. Mentorské vedení a systemika procesu.

Cena je 20 000,- – 24 000,-Kč podle skutečného rozsahu a hloubky.

Každá zakázka je posuzována individuálně a vždy ve shodě se zadavatelem.

V případě zájmu nás kontaktujte a vyžádejte si podrobnější informace a specifikace. Případně doporučení a reference.

 

vyvojova_faze_B