Hlavní stránka » Nabízíme » Consulting » Účinná prevence šikany a negativních jevů na školách

Účinná prevence šikany a negativních jevů na školách

 

Škola, školské prostředí a procesy v ní neustále generují dynamiku vztahů, ze kterých vznikají situace podobající se šikaně nebo vytvářející napětí, ze kterého šikana, ale i další negativní jevy mohou vzniknout. To ovšem ještě neznamená, že ve škole již šikana je nebo že z toho vznikne. Ale očekávat, že se nic nestane a že výše popsané situace nebudou nastávat je stejně naivní jako očekávat, že na moři nebudou vznikat vlny. Můžeme však ve školách vytvořit podmínky, aby takovéto situace neměly negativní dopady. Můžeme se na takovéto „vlny“ připravit. Můžeme nastavit pravidla a procesy tak, abychom vždy včas kritický bod odhalili předem anebo, v tom horším případě, na počátku, kdy se dá vše vyřešit ještě relativně rychle a snadno.

Jak vybudovat opravdu účinný systém prevence ve vaší škole? Jaké náležitosti musí obsahovat a kdo se na něm bude podílet? Jak jej realizovat, aby byl jednoduchý, současně funkční a univerzální – platil v různých modelech a situacích. To se dozvíte na našem semináři.

 

Co produkt dělá – struktura semináře

Náš seminář se skládá z několika vrstev, které na sebe navazují a vzájemně ze sebe vychází, a ovlivňují se. Postupným pronikáním do složitého problému odhalujeme zákonitosti a současně nastavujeme funkční nástroje a pravidla pro prevenci a zvládnutí kritických situací.

 1. Současná situace ve školství, společnosti a rodině – výchozí podmínky,
 2. Zákonitosti a principy, které hrají roli při vzniku a rozšíření šikany
 3. Hranice a pravidla – jejich funkce, nastavení, sdílení a vynucení ve školském systému
 4. Prevence – vytvoření kritických indikátorů, (nášlapných min), které signalizují pobyt v „zakázaném pásmu“ a varují v prvopočátku.
 5. Vytvoření struktury a systému řešení vzniklých situací ihned v prvopočátku vzniku – systémy, zodpovědné osoby, způsoby komunikace … + případové studie z praxe.
 6. Aktivní tvorba vhodného klimatu v každé třídě a celé škole – kultura školy, kde vše výše uvedené bude fungovat. Systém, role třídních učitelů, jednotnost realizace a pravidel…
 7. Péče, údržba a udržitelnost systému a klimatu ve škole. Zapojení žáků/studentů, zapojení rodiny.

V čem se odlišuje

 • Větší zaměření na skutečné prvopočáteční příčiny a tím na efektivní prevenci
 • Zaměření na oblasti, na které má škola skutečný vliv a kde může procesy sama ovlivnit
 • Zaměření na podporu a tvorbu zodpovědného postoje ke kritickým situacím jak u pedagogů, tak u žáků a studentů
 • Lepší orientaci v problematice a nepřehledném terénu v praxi – nastavení indikátorů signalizujících nastupující krize a problémy
 • Nástroje nejen na prevenci, ale i na řešení vzniklých problémů + příklady z praxe
 • Nastavení pravidel a aktivní tvorba a péče o vhodné vnitřní klima jako ideální formu prevence.

 

Komu je určen

 • Vedení škol ŘŠ, ZŘŠ + rozšířené vedení škol (výchovní poradci, metodici prevence, školní speciální pedagog, školní psycholog, …)
 • Třídní učitelé a řadoví učitelé
 • Zřizovatelé škol, členové školských komisí nebo školských rad

Co obsahuje

 

Blok 1

Seminář Počet hodin Obsah výuky
Výchozí podmínky 2 –          Společenské změny ve společnosti, v rodinách, trendy a realita

–          Změny v současném  postavení školy a žáka

–          Mýty i pravdy o problematice šikany

Zákonitosti a principy 3 –          Obecné zákonitosti a principy související se vznikem a příčinami šikany

–          Obecné zákonitosti a pravidla pro řešení šikany a negativních jevů

–          Nové výzkumy a šetření s danou i související tematikou – nové poznatky a praxe

–          Typy klimat, jejich úskalí, řešení …

Hranice a pravidla 3 –          Význam a užitečnost nastavení pravidel a mantinelů

–          Podmínky správného a užitečného nastavení pravidel

–          Konkrétní pravidla – jejich fce., užitek, význam a dopady

 

Blok 2

Seminář Počet hodin Obsah výuky
Systém prevence 3 –          Konkrétní realizační kroky – systém, lidé, systémy

–          Systém „poplašných indikátorů“ – jak zachytit problém v prvopočátku

–          Systém zavádění vybraných pravidel do každodenní praxe

 

Aktivní tvorba klimatu 3 –          Realizační kroky při tvorba a nastavení požadovaného klimatu a stavu ve třídě

–          Role a funkce třídních učitelů v prevenci i řešení problémů

–          Aktivní moderování požadovaného klimatu ve třídě/ skupině

–          Konkrétní možnosti, kroky a nástroje pro zapojení rodiny

Péče, rozvoj a udržitelnost 2 –          Pravidelné vyhodnocování stavu, rizik a změn

–          Formy facilitace a pravidelného screeningu ve škole

–          Formy zapojení a spoluzodpovědnosti studentů /žáků

–          Rizika „provozní slepoty“ systému

 

Seminář lze realizovat pro vedení škol, ale i pro učitelské týmy a to v různém rozsahu dle osobní domluvy.

Lze vytvořit seminář na míru právě podle vašich potřeb a požadavků